• KKTM
  5
  4510
 • KSHY
  40
  250
 • NRYN
  37000
  115
 • ORGT
  50
  2060
 • KNTK
  1000
  16
  185
  1000
 • ARPA
  5
  400
 • BSUT4
  1400
  150
 • BAKA
  100
  88
 • KTEL2
  4
  8000
 • AKBK2
  125
  359
 • MAYK
  25
  2108
 • FCCU7
  .82
  1821893
 • SALFp
  1200
  46
 • NESK
  .5
  23792
 • ELST
  .8
  13765
  .68
  47273
 • FCCU9
  .8
  525321
 • ELETb
  1000
  41364
 • BMZD
  120
  500
 • STRYb
  1000
  157
 • ELST2
  .84
  50
 • NESK2
  .62
  1887
 • OKSUb
  1000
  11144
 • KAKB25
  10
  18804
  8
  29561
 • MAIR2
  850
  65
 • INVCb
  1000
  11595
Fullname
Saniahmetova Ilmira Maratovna
Minbayeva Mira Turarovna
Korchubekov Ulan Sadyrovich